This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it
  
Anahtar Teslim
Deva Yazýlým sadece program satýþ yerine Kurum ile beraber iþ süreçlerine katýlýp kayýpsýz bir sistem teslim eder.
Kurum odaklý
Deva Yazýlým paket program yerine kuruma has iþ süreçlerine uygun düzenlemeler yaparak kurumlarýn dinamiklerini bozmaz.
Hýzlý çözüm
Güçlü yazýlým ekibi sayesinde yönetmelik deðiþikliklerinin yaný sýra Kurumun isteklerine hýzlý cevap. Yazýlým ekibimiz ile yerinde çözümler.
Deva yazýlým olarak Hastane Bilgi Sisteminin mantýðýný deðiþtirdik. Paket Program çözümü ile sýnýrlandýrýlan dinamiklerin serbest kalmasýný saðladýk. Kurumlarýn geliþmek için çaba göstermelerini paket program ile sýnýrlandýrmadýk. Onlarla beraber bizde geliþtik, deðiþtik.
Geliþim için sürekli deðiþim.
  • Deva RIS
  • Deva LIS
  • Deva HBYS
  • Referanslar
Sistem içine entegre. Rapor okuma ve yazma iþlemlerinde süreç mantýðý. Gösterim sýrasýnda yüksek performans Deva RIS »
Hareketli ekran dizayn sayesinde kullanýcýya göre ekran dizayný. Hýzlý entegrasyon. Web sonuç gösterim Deva LIS »
Hýzlý adaptasyon. Öðrenim ve kullaným kolaylýðý. Çalýþan sirkülâsyonu sýrasýnda yoðun eðitim takvimlerine gerek duymadan kullacýnýn kolay anlayacaðý ve öðreneceði yapýda. Kýsayollar ile hýzlandýrýlmýþ giriþ süreçleri. Süreç yönetim mantýðý ile iþleyen ekranlar sayesinde kullanýcý hatalarýna izin vermeyen yapý. Entegre Sistem Deva HBYS »
Konya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Beyhekim Devlet Hastanesi Refik Saime Koyuncu Kadýnhaný Devlet Hastanesi Sarayönü Devlet Hastanesi
AYC Danýþmanlýk
http://www.konyaea.gov.tr
http://www.destektakip.com Referanslar »
© 2011 Deva Yazýlým Ltd. Þti. Sitemizdeki yazý ve resimlerin her hakký saklýdýr.
Ýzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanýlamaz. | Yapým: INVIVA Digital